Algemene voorwaarden

  1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Rommy Advocatuur. Rommy Advocatuur betreft een eenmanszaak die zich richt op het uitoefenen van het beroep van (strafrecht)advocaat. Rommy Advocatuur is gevestigd te Amsterdam-Duivendrecht en is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 80191444. Rommy Advocatuur voldoet aan alle eisen die worden gesteld door de Orde van Advocaten.

1.2 Deze algemene voorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder Rommy Advocatuur haar werkzaamheden uitvoert als advocaat en zijn van toepassing op alle opdrachten – waaronder ook vervolg- en aanvullende opdrachten – die de cliënt (hierna: opdrachtgever) bij Rommy Advocatuur neerlegt en door Rommy Advocatuur worden geaccepteerd.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassingen op werkzaamheden die worden verricht door door Rommy Advocatuur ingeschakelde medewerkers of derden.

1.4 Rommy Advocatuur is bevoegd om deze algemene voorwaarden te wijzigen.

 

  1. Overeenkomst

2.1. Er komt een overeenkomst tot stand tussen Rommy Advocatuur en de opdrachtgever op het moment dat Rommy Advocatuur de opdracht van de opdrachtgever de opdracht heeft aanvaard.

2.2. De overeenkomst tussen Rommy Advocatuur en de opdrachtgever bestaat uit een opdrachtbevestiging, deze algemene voorwaarden en eventuele andere afspraken die schriftelijk overeen zijn gekomen tussen Rommy Advocatuur en de opdrachtgever. Hierbij geldt dat onder schriftelijk wordt verstaan, op papier dan wel via een e-mailbericht.

2.3. Rommy Advocatuur zal bij de uitvoering van de opdracht gepaste maatregelen nemen ter waarborging van de vertrouwelijkheid van de cliëntrelatie en voldoet daartoe aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Op grond van de huidige Wet bescherming persoonsgegevens dan wel de per 25 mei 2018 geldende Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is beroepsmatig gebruik van uw gegevens door Rommy Advocatuur zonder melding toegestaan. De opdrachtgever verleent tevens toestemming om bij Rommy Advocatuur bekende cliëntgegevens, onder voorwaarde van geheimhouding, ter kennis te brengen van derden, voor zover dit noodzakelijk is ter uitvoering van een gesloten overeenkomst. De opdrachtgever gaat akkoord met elektronische gegevensuitwisseling (internet en e-mail) en realiseert zich dat ondanks alle door Rommy Advocatuur in acht genomen veiligheidsvoorzieningen er geen absolute zekerheid tegen raadpleging door onbevoegden gegeven kan worden. De opdrachtgever verklaart zich bij totstandkoming van een overeenkomst bekend en akkoord met het privacy statement, zoals dit is gepubliceerd op de website www.rommy-advocatuur.nl.

2.4. De overeenkomst tussen Rommy Advocatuur en de opdrachtgever zal eindigen met het afronden van de opdracht door Rommy Advocatuur. Zowel Rommy Advocatuur als de opdrachtgever hebben het recht om de overeenkomst van opdracht tussentijds de beëindigen. In dat geval is de opdrachtgever gehouden de tot dan toe uitgevoerde werkzaamheden te vergoeden.

2.5. Rommy Advocatuur zal bij beëindiging van haar werkzaamheden voor de opdrachtgever de van deze opdrachtgever afkomstige stukken en eventuele gerechtelijke stukken per gewone post retourneren en het dossier archiveren. Zij behoudt zich het recht voor gearchiveerde dossiers met inachtneming van de daarvoor geldende regelingen vijf jaar na archivering te vernietigen. Processtukken in strafzaken ontvangen van een justitiële autoriteit worden onverwijld na beëindiging van de zaak hetzij aan die autoriteit geretourneerd hetzij vernietigd.

 

  1. Factuur

3.1. In beginsel worden de facturen van Rommy Advocatuur opgesteld op basis van de tijd die is besteed aan een opdracht, vermeerderd met het voorheen overeengekomen uurtarief, verschotten en belasting.

3.2. De verrichte werkzaamheden worden na het einde van de overeenkomst of tussentijds door Rommy Advocatuur aan opdrachtgever gedeclareerd. Hier worden bij de overeenkomst van opdracht afspraken over gemaakt.

 

  1. Betaling

4.1. De opdrachtgever dient de facturen te betalen op basis van de gegevens zoals deze zijn weergegeven op de factuur van Rommy Advocatuur, tenzij hierover schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt.

4.2. Rommy Advocatuur zendt, tenzij anders onmiddellijk is overeengekomen, eenmaal per maand voor haar werkzaamheden een declaratie. Er geldt een betalingstermijn van veertien (14) dagen na factuurdatum.

4.3. Betaalt de opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan zal Rommy Advocatuur eenmalig een betalingsherinnering sturen, met daarin een termijn van veertien (14) dagen om de factuur alsnog te voldoen.

4.4. Nadat ook de termijn als bedoeld in 4.3. is verstreken, verkeert de opdrachtgever in verzuim en heeft Rommy Advocatuur recht op vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform de Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten, waarbij een minimumbedrag van 40,- euro zal gelden. Daarnaast maakt Rommy Advocatuur vanaf dat moment aanspraak op vergoeding van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.

 

  1. Aansprakelijkheid

5.1. De aansprakelijkheid van Rommy Advocatuur is te allen tijde beperkt tot de hoogte van de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering te vermeerderen met het eigen risico onder de verzekering. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie(s) in de desbetreffende zaak.

5.2. Rommy Advocatuur is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder nadrukkelijk maar niet uitsluitend wordt begrepen: gevolgschade, immateriële schade, vermogensschade en letselschade.

5.3. Rommy advocatuur is evenmin aansprakelijk voor tekortkomingen van derden, ingeschakeld door Rommy Advocatuur. De opdrachtgever stemt ermee in dat Rommy Advocatuur bedingen van derden namens opdrachtgever aanvaardt.

5.4. De opdrachtgever is gehouden Rommy Advocatuur te vrijwaren van alle mogelijke aanspraken van derden die verband houden met de door Rommy Advocatuur uitgevoerde werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever.

5.5. Elke aanspraak die de opdrachtgever meent te hebben op Rommy Advocatuur vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het moment dat de opdrachtgever bekend werd of had moeten zijn met het bestaan van deze (of andere) vorderingsrechten.

 

  1. Waarneming

6.1. Rommy Advocatuur is indien noodzakelijk vrij, onderling vervangingsmogelijkheden voor het optreden in rechte te treffen.

6.2. Indien Rommy Advocatuur onverhoopt gedurende geruime tijd niet zelf in staat is de praktijk uit te oefenen, zal de praktijk worden waargenomen door mr. F.D.W. Siccama, advocaat te Amsterdam-Duivendrecht.

 

  1. Klachtenregeling

7.1. Indien u een klacht heeft, verwijs ik u naar de kantoorklachtenregeling die op de website is gepubliceerd.

 

  1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1. Op alle opdrachten en daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen Rommy Advocatuur en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

8.2. Mocht er een geschil ontstaan tussen Rommy Advocatuur en de opdrachtgever, waar partijen onderling niet uitkomen, dan dient het geschil voorgelegd te worden aan de Nederlandse rechter.

 

× Whats app mij